Assistant Accountant IsGyfrifydd job in Cardiff at BBC

Assistant Accountant / Is-Gyfrifydd

Company: BBC

Location: Cardiff/ Caerdydd UK

Date Posted:Oct 28, 2017

BBC Finance are recruiting for an Assistant Accountant to be based in Cardiff in the CoE Worldwide team supporting the BBC Worldwide business.Accounting and Reporting is at the heart of the BBC’s Finance function, delivering an integrated, sustainable and high quality accounting and reporting service to our business and Finance customer, and has a key part to play in enabling the organisation to deliver its strategic objectives.  Mae BBC Cyllid yn recriwtio ar gyfer Cyfrifydd Cynorthwyol wedi ei leoli yng Nghaerdydd yn y tîm CoE Worldwide, gan gefnogi'r busnes yn BBC Worldwide.Cyfrifon ac Adroddiadau yw gwraidd swyddogaeth Cyllid y BBC, gan gyflwyno cyfrifon ac adroddiadau integredig, cynaliadwy ac ansawdd uchel is busnes a chwsmeriaid Cyllid, gyda rhan allweddol i'w chwarae o ran galluogi'r sefydliad i gyflawni ei amcanion strategol. Provide reporting and analytical service including advice on financial and business policies and processes to all stakeholders and to deliver value for money   Ensure that all accounts are reconciled and discrepancies investigated  Identify and report all risks  Provide advice to colleagues on relevant processes, policies and procedures Identify and recommend improvements to internal controls, processes and methodologies Ensure compliance with all regulatory and internal control requirements Ensure that all costs are properly authorised and all invoices are properly certified  Darparu gwasanaeth cyflwyno adroddiadau a dadansoddi, gan gynnwys cyngor ar bolisïau a phrosesau ariannol a busnes i bob rhanddeiliaid a sicrhau gwerth am arian Sicrhau y caiff pob cyfrif ei gysoni ac yr ymchwilir i unrhyw anghysondebau Nodi unrhyw risgiau a chyflwyno adroddiad arnynt Rhoi cyngor i gydweithwyr ar brosesau, polisïau a gweithdrefnau perthnasol Nodi ac awgrymu gwelliannau i reolaethau mewnol, prosesau a methodolegau Sicrhau cydymffurfiaeth â'r holl ofynion rheoleiddiol a'r holl ofynion o ran rheolaeth fewnol Sicrhau y caiff pob cost ei hawdurdodi'n briodol ac y caiff pob anfoneb ei hardystio'n briodoYou will be able to demonstrate a thorough understanding of financial processes and procedures, including maintaining balance sheet accounts, journal entries, reconciliation analysis and cost centre reporting. The role demands strong IT abilities ideally with working knowledge of SAP, Excel and Word 2010, with the ability to produce accurate reports when required. As a finance/accounting professional, it will be highly desirable that you will have completed or working towards AAT, CTA qualification or equivalent. Byddwch yn medru dangos dealltwriaeth drylwyr o brosesau a gweithdrefnau cyllid gan gynnwys cynnal amserlenni cyfrifon cydbwysedd, mynediadau newyddiaduron, dadansoddiadau cymod ac adolygiadau canolfannau cost. Mae’r swydd yn galw am allu technoleg gwybodaeth gryf ynghyd â gwybodaeth o weithio SAP, Excel a Word 2010 gan gynnwys medru creu adroddiadau cywir cynnyrch. Gan y byddwch yn broffesiynol yn gweithio â chyllid, mae’n ddymunol iawn eich bod wedi gorffen neu yn gweithio tuag at gymhwyster AAT neu gyfwerth. View full job description
JobCentre Plus 1 year ago
Need more jobs?

Submit your CV so employees can contact you directly for more!

Assistant Accountant IsGyfrifydd jobs in Cardiff

Job location:

Cardiff Map of Assistant Accountant IsGyfrifydd job in Cardiff at BBC

JobHits is one of the fastest growing job search engines in the UK. Everyday 30,000+ new jobs, find your ideal job from vacancies at major job boards and companies� careers websites in the UK.

© 2013 - JobHits Pty Ltd